U savremenom načinu poslovanja kvalitetna, pravovremena i tačna informacija je osnova za donošenje pravih odluka i uspešan rad poslovnog sistema. Takve, kvalitetne informacije, pruža nam integrisani informacioni sistem koji pripada klasi ERP-(engl.Enterprise Resource Planing), čija je osnovna karakteristika da povezuje pojedinačna funkcionalna područja poslovanja u celinu kao zajedničkom resursu kojem istovremeno mogu da pristupe  svi subjekti poslovanja.

Formiran je projektni tim za uvođenje, izvršen je snimak stanja koji je sadržao opis svih poslovnih funkcija sa tumačenjem. Urađena je analiza snimljenog postojećeg stanja i načina rada i kao rezultat tog rada izrađen je “Model procesa  poslovnog informacionog sistema“. Utvrđeni su planovi i rokovi , izvršeno je definisanje profila radnih mesta i izvršioca sa odgovarajućim kontekstom softvera i davanje selektivnih prava korisnicima za rad sa podacima.

Formiran je Centar za informatičku obuku u kojem su , do kraja januara 2011. godine, 120 radnika čiji su poslovi vezani za korišćenje računara su prošli adekvatnu obuku.Informatičko edukovanje radnika će u narednom periodu biti stalna obaveza ovog Centra.
Instalirana je pasivna računarska mreža koja povezuje sve poslovne prostorije u objektu na Terazijama. Na taj način su ispunjeni planovi vezani za prethodnu godinu naravno i zahvaljujući, između ostalog, punoj podršci i angažovanju rukovodstva Interkomerca.

Novi način rada će smanjiti broj izvršilaca koji su do sada radili isključivo na evidentiranju poslovnih događaja i omogućiti im kreativnije poslove.

Realizacija ovog projekta zahteva pored dodatnog angažovanja zaposlenih i značajno invensticiono ulaganje.Kao rezultat toga očekujemo, najkraće rečeno dve stvari, a to su poboljšano poslovanje i olakšan rad.

Poboljšano poslovanje kroz :

•    Registrovanje svakog poslovnog događaja u realnom vremenu samo na jednom mestu a informacija postaje  svima dostupna čime se znatno ubrzava rad odnosno povećava efikasnost.
•    Bolje upravljanje troškovima, profitom, zalihama, rizikom i ostalim performansama poslovanja.

•    Potpuni finansijski pregled poslovanja i usaglašenost sa Međunarodnim računovodstvenim standardom, kroz objedinjeni sistem vođenja i praćenja finansijskih  i računovodstvenih funkcija.

•   Standardizovanje poslovnih procesa u kompaniji Interkomerc a.d.

.Olakšan rad :
•   Olakšan rad menadžmentu kroz kvalitetno i pravovremeno izveštavanje koje omogućuje kvalitetnije praćenje i analiziranje realizacije planiranih poslova  kao i realno predviđanje, planiranje i  preduzimanje korektivnih mera.      

 

Realizacijom ovog projekta Interkomerc a.d. pokazuje, da je ne samo po izuzetnim poslovnim rezultatima nego ipo savremenom načinu rada, opravdano svrstan u grupu velikih preduzeća u regionu.

 
 
 
 
© Interkomerc informatika MMXI