Posebnu pažnju kompanija posvećuje bezbednosti i zdravlju zaposlenih, a posebnim  pravilnikom je razradio zakonske odredbe, konkretizovao obaveze i odgovornosti  organa upravljanja, rukovodećih radnika i lica zaduženih za obavljanje ovih poslova u firmi. Pored normativnog regulisanja ovih pitanja Interkomerc je zaključio Ugovor o  pružanju usluga iz ove oblasti sa specijalizovanom firmom „Ergo Sana“ koja između ostalog :

- Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

- Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;

- Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;

 
 

-Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima;

- Veza sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima

- Mera za njihovo otklanjanje;

- Ppriprema uputstava za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;

- Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada  utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenih;

Doprinos razvoju društva  Interkomerc  doživljava istovremeno kao obavezu i kao privilegiju. Nastojimo da prepoznamo potrebe zajednice u kojoj poslujemo i da u skladu sa tim delujemo, pružajući podršku inicijativama od najšireg društvenog značaja.

Interkomerc podržava projekte, inicijative i pojedince, koji su  u vezi sa vrednostima kompanije. Podrška mladim talentima,sportskim društvima, kao i humanitarna davanja – deo su korporativne odgovornosti kompanije  i važan činilac ulaganja u budućnost.

Interkomerc  je jedan od inicijatora investiranja u oblasti obnovljivih izvora energije tako da je 2008. godine otvorio fabriku briketa u Novoj Varoši, a u fazi je realizacije projekata mini hidrocentrala u Raškoj oblasti u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Na ovaj način Interkomerc je dao konkretan doprinos na planu zaštite životne sredine.
 
 
© Interkomerc informatika MMXI