Svedoci smo da poslednjih nekoliko godina na berzama dolazi do pada opšteg berzanskog indeksa, što znači da cene akcija, a to se odnosi i na najlikvidnije akcije banaka, beleže pad vrednosti.

Spoljni uticaji deluju mnogo jače od samih poslovnih rezultata privrednih društava koja se kotiraju na berzi, tako da oni i pored odličnih poslovnih rezultata beleže pad vrednosti akcija na berzi.

Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije br.25591/2007 od 24.04.2007.godine Preduzeće Interkomerc je registrovano kao zatvoreno akcionarsko društvo, čime je nakon više od 10 godina okončan proces privatizacije u Interkomerc-u.

 
 
Pored toga razni fondovi koriste činjenicu da je Beogradska berza, kao i sve berze zemalja u tranziciji, nedovoljno razvijena i stoga nedovoljno kontrolisana od strane regulatornog tela – Komisije za hartije od vrednosti, te raznim špekulativnim uticajima isključujući zakon ponude i potražnje fiksiraju cene koje njima odgovaraju. Na taj način kupovinom akcija po ceni koja je često daleko ispod tržišne stiču većinski paket akcija i preuzimaju privredna društva, po veoma niskim cenama.

Zatvoreno akcionarsko društvo se pokazalo kao najpogodniji oblik organizovanja društva kapitala, jer je sa jedne strane otporno na spoljašnje negativne uticaje, tako i sa druge strane na špekulativne radnje i neprijateljska preuzimanja na berzi.Prelaskom iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo, ne menjajući svoju pravnu formu, isključivši se sa berze Interkomerc je sačuvao stabilnu cenu svojih akcija u čitavom periodu i time  obezbedio ravnopravnost u zaštiti interesa svih akcionara.

—Stabilna cena akcija od 100 EUR-a po akciji preduzeća Interkomerc, ako i poverenje akcionara i poslovnih partnera u stabilan i izuzetno snažan višegodišnji rast  prihoda predstavljaju siguran garant i podršku za dalji rast i širenje  poslovanja.

—U narednom periodu preduzimaće se konkretne mere i aktivnosti od strane menadžmenta i uprave Društva na planu povećanja ukupnog prihoda, ostvarivanju profita  radi isplate dividende akcionarima.

—Poseban kvalitet efikasnom i uspešnom radu kompanije daju organa društva: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.Ovakva unutrašnja organizacija obezbedila je transparentnost u radu društva kao i učešće većeg broja njegovih akcionara u aktivnostima kompanije.

 

 
© Interkomerc informatika MMXI